Výroční zpráva Místní knihovny Raškovice za rok 2020

  Místní knihovna se  v současnosti nachází v prostoru  Základní školy v Raškovicích. Plánovaná stavba  nové, samostatné budovy knihovny  se již konkrétně připravuje a výhledově v nejbližších letech by  mohla být ve svém prostoru, spolu s  Malou galerii  a stálou národopisnou expozicí Památník Raškovic.

Rok 2020 byl celospolečensky poznamenám pandemii korona viru, což se projevilo na celkovém standartním chodu knihovny včetně kulturních i vzdělávacích aktivit s ní spojených. V rámci celostátních protiepidemiologických opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 byl provoz knihovny tedy značně omezen. Od 17. 3. do 27. 4. 2020 a od 21. 10. do 22. 11. 2020 byla knihovna uzavřena. Od 23. 11. 2020 byl provoz umožněn přes výdejní okénko a od 18. 12. půjčování objednaných knih a jejich vrácení bezkontaktně. Konání naplánovaných kulturních i vzdělávacích akcí v podstatě nebylo možné.

Místní knihovna Raškovice nabízela k 31. 12. 2020 ve svém  výběru   8 436 knih  a 15 titulů časopisů. V celkovém výběru jsou také zvukové a audiovizuální nosiče – DVD, CD, s hudebními nahrávkami klasických děl, nahrávkami mluveného slova klasických literárních děl v podání českých umělců či speciální nabídka CD s relaxačními technikami k zlepšení psychického i fyzického zdraví.

Stálý knihovní fond byl v roce 2020 obohacen  410 novými přírůstky knih, z finančního rozpočtu obce v hodnotě 67 154,- Kč. Z tohoto počtu bylo v rámci projektu Česká knihovna 2020 dodáno  zdarma 30  knih v ceně  7 209,- Kč.

Z oddělení regionálních funkcí Městské knihovny ve Frýdku-Místku také 3 výměnnými soubory knih čítajících  150 svazků. Tyto soubory jsou  cirkulační, v knihovně zůstávají 2 roky a pak jsou vráceny. Knihy těchto výměnných souborů byly financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje. V rámci údržby knihovního fondu bylo v roce 2020 vyřazeno 189 knih z důvodu zastaralosti a opotřebovanosti.

V roce 2020 navštěvovalo místní knihovnu 253 registrovaných čtenářů, z toho 74 do 15 let. Návštěvníků knihovny i těch, kteří využívali internet v knihovně, včetně on-line služeb – virtuálních a také kulturních i vzdělávacích akcí bylo celkem 1853. Celkový počet výpůjček knih a časopisů pro dospělé i dětské čtenáře byl 4 486. V rámci MVS – meziknihovní výpůjční služby byl kladně vyřízen celkem 1 požadavek-

 Pro čtenáře knihovny, ale i ostatní návštěvníky z široké veřejnosti, byla v roce 2020 možnost použití 2 počítačů k využití služeb internetu, psaní, tisku a také kopírování. Občanská veřejnost má také možnost vyhledávání literatury přes internetové stránky, kde je k dispozici on-line katalog celého knihovního fondu nepřetržitě, tedy časově nezávisle na provozní době knihovny, také na webových stránkách obce Raškovice/knihovna a také www.knihovna.info 

Půjčovní doba:  úterý od 8.30 do 12.00 a od 12.30 do 17.00 hodin, čtvrtek od 8.30 do 12.00 a od  13.00 do 17.30 hodin.

           Součástí knihovny je stálá národopisná expozice historie obce Památník Raškovic.

Výstava  historických dokumentů a sbírkových předmětů s ukázkou tradičního bydlení a hospodaření byla z důvodu chybějících prostorů po přestěhování knihovny v roce 2018 nainstalována na zámku v Paskově. Po dohodě se zástupci a vedením města byla  výstava Památníku Raškovic součástí jejich výstavního programu v roce 2020 a následně bude i v roce 2021. Soubor dokumentárních fotografií, dokumentů a částečně předmětů národopisné sbírky  Památníku Raškovic je umístěná ve vitrínách  vestibulu  knihovny.

           Kniholympiáda 2020: „Pěšky napříč Evropou“ k výročí Jana Amose Komenského, kterou měla knihovna spolu se školou pořádat, se z důvodu celostátních protiepidemiologických opatření neuskutečnila. Soutěžní klání knihovnických týmů dětských oddělení Moravsloslezského a Olomouckého kraje je tedy odloženo a věříme, že se bude moci v následujícím roce 2021 uskutečnit.

Soutěž pro žáky Základní školy v Raškovicích s historickou tematikou byla v roce 2020 rovněž věnována výročí Jana Amose Komenského: „Labyrintem světa k ráji srdce“ Jan Amos Komenský, 1592-1670.

Cílem tematické soutěže „Labyrintem světa k ráji srdce“ bylo připomenutí i podrobnější seznámení s životem a dílem Jana Amose Komenského, jehož jubileum jsme si v  roce 2020 připomínali. Celkový průběh této soutěže byl ovlivněn mimořádnou celostátní situací spojenou s pandemii, při které došlo také k uzavření škol. Kontakt se tedy nemohl odehrávat v plném rozsahu ve školním prostředí, a projevilo se to také v účasti žáků či jednotlivých tříd v soutěži.

Rovněž celkové slavnostní vyhodnocení soutěže s oceněním žáků se vzhledem k epidemiologickým opatřením vyhlášeným vládou ČR mohlo uskutečnit až koncem  kalendářního roku, a to v jednotlivých zainteresovaných třídách.

Odpovědi žáků na kvízové otázky byly vcelku správné a vyrovnané, některé odpovědi originální a velmi osobní, zvláště ty, které se týkaly jejich vlastního pohledu. Děti preferují v rámci důležitých věcí pro život: přátelství – kamarádství, hezké vztahy, rodinu, zdraví, klid, mír ve světě. Např. odpověď na otázku Jak by sis přál, aby se na světě žilo: aby na světě byla čistá voda, aby na světě bylo hodně stromů, aby se lidi chovali slušně a svět byl bez válek“, „V míru a bez viru“, na otázku Co považoval J. A. Komenský za nejdůležitější v životě každého člověka? „Myslím si, že pro něj bylo důležité – být zbožný, mír ve světě, správné učení“ a jedna z odpovědí na otázku Co si představuješ, když se řekne  ..labyrint světa a ráj srdce? „Představuji si to tak, že ráj srdce = láska a labyrint světa = klíčit (zdolávat) si cestu světem“ a Co je pro Tebe ve škole nejdůležitější? ..“ VŠECHNO“.

Celkový počet žáků, kteří se vědomostní části soutěže zúčastnili byl 48 a všichni i jejich pedagogické vedení si v této soutěži zasloužilo čestné uznání.

Výtvarné práce žáků vytvořily výstavu  v areálu ředitelny a informačního centra ZŠ. Dětské výtvarné práce byly také doplněny výstavou z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze „Vzdělávání pro všechny“ o životě, díle a významu  J. Á. Komenského. Tato výstava byla také instalována v Místní  knihovně Raškovice od září 2020 s přesahem do roku 2021.

Soutěžní dětské výtvarné práce byly tvořeny samostatnou kresbou či malbou nebo jejich seskupením v jeden celek, dále koláží sestávajících z vlastní kresby či vystřiženého obrázku doplněné psaným textem ze života a díla J. A. Komenského. Celkově je třeba ohodnotit rovněž každou práci, neboť je dílem, které si vyžádalo zpracování tématu a přineslo do povědomí jeho tvůrce znalosti i vlastní vyjádření. Např. Evelína Povolná svou výtvarnou práci doplnila citátem J. A. Komenského „Všechno na světě lze napravit teplem lásky“  a ten také dotváří rámec celého poselství života a díla J. A. Komenského, který  působí stále svou nadčasovostí a který jsme celou soutěží chtěli nejen připomenout, ale také přispět k hlubšímu poznání a vyjádření jeho odkazu.

Slavnostní vyhlášení soutěže s oceněním žákům diplomy a drobnými odměnami se uskutečnilo v Základní škole Raškovice 18. prosince 2020.

Pro žáky ZŠ byly uskutečněny 2 přednášky s besedou na téma POEZIE. Pro děti mateřské školy se uskutečnilo setkání v knihovně s vyprávěním o knihách a možnosti půjčování knih. Další plánované besedy se bohužel vzhledem k pandemické situaci uskutečnit nemohly.

.

           Tradiční cestovatelská přednáška a beseda s Josefem Nitrou, tentokrát o jeho cestě transsibiřskou magistrálou, se uskutečnila 17. 1. 2020 a setkala se opět s velkým zájmem návštěvníků.

V  rámci kulturně vzdělávacích a prožitkových programů pořádala knihovna již osmým rokem hudebně literární podvečery. Pořady připravil, na kytaru hrál a zpíval  Aleš Nitra, literární ukázky četla knihovnice Marie Zemanová. V roce 2020 se vzhledem k protiepidemickým opatřením uskutečnily jen dva pořady, oproti devíti plánovaným.

  1. „Vzpomínání na Jiřího Šlitra“ literární ukázky z knihy Ďábel z Vinohrad J. D. Novotného  a další nesmrtelné písničky dvojice Suchý/Šlitr / 28.1. 2020
  2. „Proč ptáci zpívají“ ukázky z knihy Prohlédni si tu zemi V. Cílka a písničky o ptácích všech žánrů / 18. 2. 2020

Další součástí kulturní činnosti knihovny byly od roku 1997 samostatné výtvarné, národopisné, dokumentární a jubilejní výstavy. V současnosti je tato významná kulturní část specifické činnosti  zastoupená jen souborem dokumentárních fotografií, dokumentů a předmětů národopisné sbírky  Památníku Raškovic umístěná ve vitrínách  vestibulu knihovny.

V tomto vstupním prostoru Místní knihovny byla v roce 2020 také umístěná výstava „Vzdělávání pro všechny“  z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze věnovaná životu, dílu a odkazu Učitele národů, jehož jubileum jsme v roce 2020 připomínali.

Součástí kulturních aktivit jsou   zájezdy do Moravskoslezského národního divadla v Ostravě.

Plánovaná představení, Rossiniho karty a Rusalka, se z důvodu pandemie neuskutečnila.

Rovněž tradičně úzká spolupráce s Klubem seniorů, v jejímž rámci se také v květnu koná slavnostní setkání  ke Dni matek pro ženy důchodkyně s  kulturním programem žáků Základní školy a mateřské školy v Raškovicích, nemohla být z výše jmenovaných důvodů uskutečněna.

5. 2. 2021

Marie Zemanová