Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva Místní knihovny Raškovice za rok  2019

Knihovna si v roce 2019 připomínala 110. výročí od svého založení. Její kulturně vzdělávací činnost  započala v roce 1909 v rámci Čtenářsko-vzdělávacího spolku Palacký v Raškovicích. Historii knihovny podrobně mapuje sborník vydaný v roce 2012 a také článek prof. R. Pastorka k 105. výročí vydaný v roce 2014. V současné době, po přestěhování  z budovy mateřské školy v květnu 2018, se knihovna nachází v prostoru, který poskytla ve svém areálu Základní škola a Mateřská škola v Raškovicích. Plánovaná stavba  nové budovy knihovny  je tedy historickou událostí a také jedinečnou příležitostí pro vytvoření kulturní instituce, která již více než sto let významnou měrou přispívá ke kulturnímu a komunitnímu životu obce.

Místní knihovna Raškovice nabízela k 31. 12. 2019 ve svém výběru 8 216 knih a 19 titulů časopisů. V celkovém výběru jsou také zvukové a audiovizuální nosiče – DVD, CD, s hudebními nahrávkami klasických děl, nahrávkami mluveného slova klasických literárních děl v podání českých umělců či speciální nabídka CD s relaxačními technikami k zlepšení psychického i fyzického zdraví.

Stálý knihovní fond byl v roce 2019 obohacen 378 novými přírůstky knih, z finančního rozpočtu obce v hodnotě 63 826,- Kč. Z tohoto počtu bylo v rámci projektu Česká knihovna 2019 pořízeno zdarma 40 knih v ceně 7 833,- Kč.

Z oddělení regionálních funkcí Městské knihovny ve Frýdku-Místku také 4 výměnnými soubory knih čítajících 200 svazků. Tyto soubory jsou cirkulační, v knihovně zůstávají 2 roky a pak jsou vráceny. Knihy těchto výměnných souborů byly financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

V rámci údržby knihovního fondu bylo v roce 2019 vyřazeno 514 knih z důvodu opotřebovanosti, zastaralosti apod.

V roce 2019 navštěvovalo místní knihovnu 319 registrovaných čtenářů, z toho 110 do 15 let.

Návštěvníků knihovny i těch, kteří využívali internet v knihovně, včetně on-line služeb – virtuálních a také kulturních i vzdělávacích akcí bylo celkem 3 286. Celkový počet výpůjček knih a časopisů pro dospělé i dětské čtenáře byl 5 593. V rámci MVS – meziknihovní výpůjční služby bylo kladně vyřízeno celkem 7 požadavků.

Pro čtenáře knihovny, ale i ostatní návštěvníky z široké veřejnosti, byla v roce 2019 možnost použití 2 počítačů k využití služeb internetu, psaní, tisku a také kopírování. Občanská veřejnost má také možnost vyhledávání literatury přes internetové stránky, kde je k dispozici on-line katalog celého knihovního fondu nepřetržitě, tedy časově nezávisle na provozní době knihovny, také na webových stránkách obce Raškovice/knihovna a také www.knihovna.info 

Revize celého knižního fondu knihovny proběhla za účasti odborné pracovnice regionálního oddělení Městské knihovny ve Frýdku-Místku 1. – 18. 4. 2019. Knižní fond byl odborně aktuálně upraven, rovněž dle mezinárodního desetinného třídění naučné literatury.

Půjčovní doba je v úterý od 8.30 do 12.00 a od 12.30 do 17.00 hodin, ve čtvrtek od 8.30 do 12.00 a od 13.00 do 17.30 hodin.

Součástí knihovny je stálá národopisná expozice historie obce Památník Raškovic.

Výstava  historických dokumentů a sbírkových předmětů s ukázkou tradičního bydlení a hospodaření byla z důvodu chybějících prostorů po přestěhování knihovny v roce 2018 nainstalována na zámku v Paskově. Po dohodě se zástupci města je součástí jejich výstavního programu do konce roku 2020.

Kniholympiáda 2019: „Nejlepší zákon je ten knihovní“ bylo téma ke 100. výročí jeho vydání.Šestého ročníku  zábavného soutěžního klání dětských knihovnických týmů Moravskoslezského a Olomouckého kraje se v Klimkovicích za raškovickou knihovnu spolu se ZŠ zúčastnilo čtyřčlenné družstvo mladších žáků. Dětem se spolu s paní učitelkou podařilozískat první místo a za odměnu seknihovna spolu se školou stala spoluorganizátory následujícího ročníku, který proběhne v září 2020 v Raškovicích.

Soutěž pro žáky Základní školy v Raškovicích s historickou tematikou byla v roce 2019 věnována 130. výročí narození Jaroslava Ludvíka Mikoláše.

Hodnocení žákovských prací dle vyhlášených propozic se uskutečnilo 13. 5. 2019 v Místní knihovně Raškovice za účasti ředitelky školy Mgr. Hany Kachtíkové, předsedy Vlastivědné společnosti při Památníku Raškovic Martina Mikoláše, kronikářky a členky Vlastivědné společnosti Mgr. Anežky Nitrové a vedoucí knihovny Marie Zemanové.

Hodnotící komise velmi ocenila aktivní i emotivní  přístup žáků a pedagogů, kteří se soutěže zúčastnili. Téma v literární, výtvarné a vědomostní části nabízelo širokou škálu pojetí a zúčastnění žáci se svými učiteli se jej zhostili velmi dobře. Bližší a hlubší seznámení s dílem významného vlastivědného a národopisného pracovníka regionu, raškovického rodáka J. L. Mikoláše, určitě přispělo k cíli soutěže: bližšímu seznámení s významnou osobností regionu, přiblížení na základě jeho díla historii zdejšího kraje, zejména v první polovině 20. století a tím rozšíření povědomí mladé generace o dějinách místa, kde žijí.

V této tematické soutěži hodnotící komise navrhla ocenění pro všechny zúčastněné třídy za výborné výtvarné i  dokumentární zpracování reálií ze života a tvorby J. L. Mikoláše, které bylo doplněno dětskou výtvarnou tvorbou. Práce žáků vytvořily výtvarně přehledný celek dobových i aktuálních dokumentů a reflexí. Velkým přínosem bylo také samostatné zpracování kvízových otázek vědomostní části soutěže.

Slavnostní vyhodnocení a předání cen proběhlo v pondělí 27. 5. 2019 v informačním centru školy za účasti představitelů obce, školy, knihovny, Vlastivědné společnosti při Památníku Raškovic, zástupce Mikroregionu Slezská brána a Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku.

Oceněním práce žáků v této soutěži byla výstava v Místní knihovně Raškovice, která trvá dosud, také 17. června to byl  zájezd vybraných tříd do Paskova, kde je v zámku dočasně umístěna národopisná expozice Památníku Raškovic. Pan Ing Petr Baďura, starosta města Paskova, naši  výpravu osobně provedl i dalšími expozicemi v zámku a věnoval se nám při výkladu dějin Paskova. Zastavení v Sedlištích doplnila prohlídka dřevěného kostela, který patří k významným kulturním památkám regionu, na zpáteční cestě jsme navštívili poutní místo v Hájku u Frýdku Místku.

Článek o této tematické soutěži byl uveřejněn ve zpravodaji Raška 6/2019

Po slavnostním vyhodnocení soutěže se v odpoledních hodinách konala pro širokou veřejnost v rámci 130. výročí narození J. L. Mikoláše přednáška s besedou, kterou přednesl Mgr. Jaromír Polášek, odborný pracovník Muzea Beskyd z Frýdku-Místku. Setkala se se zájmem, který je důkazem,  že osobnost J. L. Mikoláše v kruzích zájemců o regionální i místní historii stále přitahuje.

Rovněž v rámci vzdělávací činnosti Místní knihovny a Památníku připravila knihovnice Marie Zemanová sérii přednášek pro žáky s přiblížením osobnosti, díla a významu J. L. Mikoláše.

Další vzdělávací (50) a kulturní akce (16) pořádala knihovna pro své čtenáře i širokou veřejnost, rovněž žáky Základní školy a mateřské školy Raškovice, které byly  zaměřeny na literaturu dané věkové skupiny.

Cestovatelská přednáška a beseda s Josefem Nitrou tentokrát o jeho cestě lodí na Island se uskutečnila 11. 1. 2019 a setkala se tradičně  s velkým zájmem návštěvníků.

Přednáška RNDr. Pavla Kalendy, CSc „ Chcete se stát disidentem? Staňte se klimatologem. aneb zápisky z klimatické konference v Portu 2018“ se rovněž těšila zájmu našich čtenářů, širší i odborné veřejnosti.

Ve spolupráci s Rosteme s dětmi, z. s., Lesní klub Jasánek byl 19. prosince 2019 uspořádán vánoční koncert písničkářky Jany Bauerové na keltské harfy s malým vánočním jarmarkem výrobků dětí a jejich kulturním vystoupením.

V  rámci kulturně vzdělávacích a prožitkových programů pořádala knihovna již sedmým rokem hudebně literární podvečery. Pořady připravil, na kytaru hrál a zpíval Mgr. Aleš Nitra, literární ukázky četla knihovnice Marie Zemanová. V roce 2019 se uskutečnily tyto pořady:

  1. „Praha a její génius loci“ aneb písničky o naší matce měst a myšlenky a postřehy Václava Cílka z jeho knihy Prohlédni si tu zemi  / 22.1. 2019
  2. „Polstoročie s Bratislavou“ aneb slovenské písničky ( lidové, M. Žbirka, Team, Peter Naggy, Elán aj.) a úryvky ze stejnojmenné knihy J. Satinského / 26. 2. 2019
  3. „Zlaté děti“ aneb písničky Golden Kids (M. Kubišová, H. Vondráčková, V. Neckář) a jejich příběh podle knihy J. Kříženeckého  Všechno je jenom jednou  / 19. 3. 2019
  4. „ Labyrint pohybu“  aneb o sportu a pohybu se slavným fyzioterapeutem Pavlem Kolářem ze stejnojmenné knihy R. Červenkové a písničky o tomtéž / 23. 4. 2019
  5. „Mýdlový princ“  aneb Václav Neckář poprvé – ukázky z knihy J. Kříženeckého Všechno je jen jednou a písničky z první půlky interpretovy kariéry /21. 5. 2019
  6. „60 let Divadla Semafor“  ukázky ze vzpomínkové  knihy J. Suchého Tak nějak to bylo a nezapomenutelné písničky tandemu Suchý / Šlitr / 24. 9. 2019
  7. „30 let od sametové revoluce“    ukázky z knihy  J. Krapfla  „Revoluce s lidskou tváří“a písničky té doby ( K. Kryl, M. Kubišová, V. Mišík  aj.)  / 15. 10. 2019
  8. „Vašek Neckář podruhé“ ukázky z knihy J. Kříženeckého „Všechno je jenom jednou“ a písničky z druhé poloviny interpretovy kariéry   / 26. 11. 2019
  9. „Štědrej večer nastal“ koledy a písně různých žánrů s vánoční tematikou, ukázky z knihy Jaroslava Jarkovského Příběh českých Vánoc / 10. 12. 2019

Další součástí kulturní činnosti knihovny byly od roku 1997 samostatné výtvarné, národopisné, dokumentární a jubilejní výstavy. V současnosti je tato významná kulturní část specifické činnosti zastoupená jen souborem dokumentárních fotografií, dokumentů a předmětů národopisné sbírky Památníku Raškovic umístěná ve vitrínách  vestibulu knihovny.

V rámci činnosti stálé národopisné expozice historie obce působí také dobrovolné a otevřené seskupení občanů, které vzniklo ve spojitosti s otevřením Památníku Raškovic v roce 2002. Vlastivědná společnost Raškovice, jejímž cílem práce je dále rozšiřovat vědomosti o historii obce, způsobu života minulých generací, přírodních poměrech, shromažďovat  k tomu příslušné dokumenty a prameny, s výsledky své práce seznamovat širokou veřejnost, zejména mládež a podílet se touto specifickou formou na vytváření vztahu k obci a regionu.

V roce 2019 byla k tisku připravena publikace Raškovice beskydská Ostrava 2. díl.

Kniha byla vydána a 22. června 2019  proběhlo na Dni Raškovic její slavnostní představení za účasti hlavního autora Jiřího Paláta, Jiřího Nitry, Anežky Nitrové a dalších, kteří se na přípravě podíleli, zejména zapůjčením fotografií ze svých rodinných alb. Vydáním druhého dílu věnovaného dějinám zemědělského, řemeslného a průmyslového podnikání v obci od roku 1848 do 2000 byla završena významná část dokumentace historie obce. Její úplný obraz  bude dokončen třetím dílem, který bude obsahovat kapitoly z kulturního a společenského života Raškovic včetně rámce přírodního prostředí a proměny krajiny. Kniha vyšla v nákladu 500 kusů.

Dle plánu činnosti Vlastivědné společnosti připravil Ing. Jan Muroň mapu Raškovic s popisnými čísly, která je na zadní straně doplněna přiblížením některých domů z oblasti historie řemesel a podnikání v Raškovicích. Vyšla v nákladu 1 500 kusů a byla doručena do každé domácnosti obce spolu s kalendářem na rok 2020. Ten je spolu s dobovými pohlednicemi ze sbírky Martina Mikoláše letos také obohacen hádankami z národopisné sbírky jeho praděda J. L. Mikoláše.

Součástí kulturních aktivit byly v roce 2019 zájezdy do Moravskoslezského národního divadla v Ostravě na představení:

  1. L Webber / KOČKY / muzikál / 17. 2. 2019

Cole Porter / DĚJ SE CO DĚJ / 26. 10. 2019

Součástí kulturních aktivit je také tradičně úzká spolupráce s Klubem seniorů, v jejímž rámci se v květnu koná slavnostní setkání  ke Dni matek pro ženy důchodkyně s  kulturním pořadem žáků Základní školy a mateřské školy v Raškovicích.

Pro pokračování základní i rozšířené činnosti Místní knihovny Raškovice je stěžejní vybudování nové knihovny s galerií a stálou národopisnou expozicí Památník Raškovic.

V Raškovicích 4. 2. 2020

Marie Zemanová, vedoucí Místní knihovny Raškovice