Výroční zpráva Místní knihovny Raškovice za rok 2021

Místní knihovna se  nachází v prostoru  staré budovy Základní školy v Raškovicích. Nová samostatná budova knihovny  se připravuje a výhledově by v nejbližších letech  mohla být spolu s  Malou galerii  a stálou národopisnou expozicí Památník Raškovic realizována.

Rok 2021 byl nadále  poznamenán pandemii korona viru, což se projevilo na celkovém standardním chodu knihovny včetně kulturních i vzdělávacích aktivit s ní spojených.

Místní knihovna Raškovice nabízela k 31. 12. 2021 ve svém  výběru   8 654 knih  a 15 titulů časopisů. V celkovém výběru jsou také zvukové a audiovizuální nosiče – DVD, CD, s hudebními nahrávkami klasických děl, nahrávkami mluveného slova klasických literárních děl v podání českých umělců či speciální nabídka CD s relaxačními technikami k zlepšení psychického i fyzického zdraví.

Stálý knihovní fond byl v roce 2021 obohacen  313 novými přírůstky knih, z finančního rozpočtu obce v hodnotě 57 197,- Kč. Z tohoto počtu bylo v rámci projektu Česká knihovna 2021   dodáno  zdarma 45  knih v ceně  8 126,-Kč. Z oddělení regionálních funkcí Městské knihovny ve Frýdku-Místku také 2 výměnnými soubory knih čítajících  100 svazků. Tyto soubory jsou  cirkulační, v knihovně zůstávají 2 roky a pak jsou vráceny. Knihy těchto výměnných souborů byly financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje. V rámci údržby knihovního fondu bylo v roce 2021 vyřazeno 95 knih z důvodu zastaralosti a opotřebovanosti.

V roce 2021 navštěvovalo místní knihovnu 217 registrovaných čtenářů, z toho 56 do 15 let. Návštěvníků knihovny i těch, kteří využívali internet v knihovně, včetně on-line služeb – virtuálních a také kulturních i vzdělávacích akcí bylo celkem 1 592. Celkový počet výpůjček knih a časopisů pro dospělé i dětské čtenáře byl 4 102. V rámci MVS – meziknihovní výpůjční služby bylo kladně vyřízeno celkem 13 požadavků pro čtenáře raškovické knihovny.

 Pro čtenáře knihovny, ale i ostatní návštěvníky z široké veřejnosti, byla i v roce 2021 možnost použití 2 počítačů k využití služeb internetu, psaní, tisku a také kopírování. Občanská veřejnost má také možnost vyhledávání literatury přes internetové stránky, kde je k dispozici on-line katalog celého knihovního fondu nepřetržitě, tedy časově nezávisle na provozní době knihovny, také na webových stránkách obce Raškovice/knihovna a také www.knihovna.info 

Půjčovní doba:  úterý od 8.30 do 12.00 a od 12.30 do 17.00 hodin, čtvrtek od 8.30 do 12.00 a od  13.00 do 17.30 hodin.

           Součástí knihovny je stálá národopisná expozice historie obce Památník Raškovic. Z důvodu přestěhování knihovny v roce 2018  je značně omezena. Tento prostor, kde se knihovna nyní nachází  byl původně, jak je i uváděno na dobých pohlednicích, ZÁMEČEK HRABĚTE PRAŽMY. Správní budova knížecího velkostatku, do zrušení roboty v roce 1848, pak Sklad knížecího truňku  a hospoda. V roce 1923 přebudováno na Měšťanskou školu, první v soudním okrese Frýdek. Školním i obecním účelům slouží dodnes. Soubor dokumentárních fotografií, dokumentů a částečně předmětů národopisné sbírky  Památníku Raškovic je  umístěn ve vitrínách  vestibulu  knihovny, jakoby fatálně, právě v těchto historických prostorách.

Výstava  sbírkových předmětů s ukázkou tradičního bydlení a hospodaření byla z důvodu chybějících prostorů, po přestěhování knihovny v roce 2018, nainstalována na zámku v Paskově. Po dohodě se zástupci a vedením města byla  výstava Památníku Raškovic součástí jejich výstavního programu i v roce 2021. Od nového roku se provádějí  na zámku v Paskově stavební úpravy, tudíž byly koncem roku sbírkové předměty tvořící výstavu převezeny zpět do Raškovic a uskladněny na půdě Hasičské zbrojnice.

V rámci doprovodných akcí Památníku Raškovic byly uskutečněny na zámku v Paskově pro dětské účastníky příměstského tábora 2 akce, a to na počátku července a na konci srpna 2021. Tvořily je přednášky s besedou o tradičním způsobu života, přímo v expozici a praktická ukázka přípravy papírových květin, které se rovněž tradičně v domácnostech vytvářely k přípravě „štěstí“ na vánoční a novoroční koledu, také  „palmy“ ke svěcení o Velikonoční neděli či ozdoby křížů nebo také na svatodušní kytice.

           Kniholympiáda 2021: „Pěšky napříč Evropou“ k výročí Jana Amose Komenského, kterou měla knihovna spolu se školou pořádat, se opět z důvodu celostátních protiepidemiologických opatření neuskutečnila. Soutěžní klání knihovnických týmů dětských oddělení Moravskoslezského a Olomouckého kraje je tedy opět odloženo a věříme, že se bude moci v následujícím roce 2022 uskutečnit.

Soutěž pro žáky Základní školy a mateřské školy v Raškovicích byla v roce 2021 věnována tématu: „Můj domov v údolí řeky Morávky a Mohelnice“.

Prohloubení a vyjádření vztahu k domovu v širším slova smyslu: rodina, dům, místo bydliště, obec, rodný kraj, historie, příroda, současnost i vize budoucnosti, jeho literární i výtvarné ztvárnění očima nejmladší generace, která vnímá originálním způsobem, bylo hlavním záměrem této soutěže, která je již tradičně organizována s místní knihovnou a Památníkem Raškovic.

Žáci soutěžili v pěti věkových kategoriích. V literární, výtvarné, vědomostní a dovednostní části soutěže.

Jednotícím prvkem všech žákovských prací byl jednoznačně silný, blízký vztah k přírodě v místě, kde žijí a také naléhavá potřeba ochrany těchto míst.

Děti si plně uvědomují nádheru této krajiny a vyjádřily osobní citlivé postřehy i své prožívání. Z textů žákovských prací vyplývá vděčnost za možnost žít v těsném kontaktu se zdejší přírodou. Jejich vyjádření zrcadlí osobní, niterný a velmi citlivý vztah s propojením vlastního prožitku či vzpomínky, uvědomění si kouzla i síly příznivého vlivu přírody a místa, kde žijeme, na každého z nás. Některé práce byly doplněny také fotografií či kresbou.

Ve vědomostní části soutěže žáci odpovídali na otázky z oblasti přírodovědy, historie, místopisu, také nářečí či literatury regionu. Jejich odpovědi byly v celku správné, některé přímo nad rámec a svědčily o jejich zájmu o toto zajímavé téma.

Výstava dětských výtvarných prací dotvořila rámec soutěže, která byla také součástí prezentace, výzdoby školy a místní knihovny.

Ocenění náleželo všem žákům, kteří se zúčastnili a samozřejmě také jejich pedagogům, jejichž iniciativa či podnícení je velmi významné a důležité.

Při příležitosti vyhodnocení celé soutěže bylo vyjádřeno velké poděkování  vedení školy paní Mgr. Haně Kachtíkové a pedagogům zúčastněných tříd za skvělou spolupráci a iniciativu při realizaci soutěží, které svými tématy mohou rozšířit obzory poznávání v procesu výuky i výchovy mladé generace.

Slavnostní vyhodnocení proběhlo ve škole za účasti soutěžících i jejich pedagogů, také vedení a zástupců obce a Památníku Raškovic.

 Pro žáky ZŠ byly uskutečněny 3 přednášky s besedou na téma: Román, povídka, bajky,  historie obce. Další plánované besedy se bohužel vzhledem k pandemické situaci uskutečnit nemohly.

Knihovna se v roce 2021 zúčastnila u příležitosti Dne Země akce Remobilu – sběru starých a nepotřebných mobilních telefonů. Sběr probíhal od 1. 3. do 22. 4. 2021 v kampani Čas pro přírodu. Společným cílem všech zúčastněných bylo sesbírat 5 tisíc mobilů a tím následně po zpracování přispět 50 tisíc Kč Jedličkovu ústavu a školám.

V knihovně Raškovice bylo sesbíráno 33 kusů starých mobilů včetně starých nabíječek a odesláno k recyklaci pro podporu ochrany přírody, s příspěvkem na dobročinnost.

           V  rámci kulturně vzdělávacích a prožitkových programů pořádala knihovna již devátým rokem hudebně literární podvečery. Pořady připravil, na kytaru hrál a zpíval  Aleš Nitra, literární ukázky četla knihovnice Marie Zemanová. V roce 2021 se vzhledem k protiepidemickým opatřením uskutečnily jen dva pořady, oproti devíti plánovaným.

  1. „Jdi k lékaři, nemoc se už najde“ písničky s obsahem tématu a literární ukázky z knihy R. Červenkové a R. Honzáka Všichni žijem v blázinci / 12. 10. 2021
  2. „Láska a soucit ve světě zvířat“ písničky o zvířatech různých žánrů a četba rozhovoru s prof. J. Petrem v časopisu Téma  / 16. 11. 2021

Součástí kulturních aktivit byly  zájezdy do Moravskoslezského národního divadla v Ostravě. Zájezdy na plánovaná představení se ale z důvodu pandemie neuskutečnily.

Rovněž tradičně úzká spolupráce s Klubem seniorů, v jejímž rámci se mimo jiné konalo slavnostní setkání  ke Dni matek pro ženy důchodkyně s  kulturním programem žáků Základní školy a mateřské školy v Raškovicích, nemohlo být z výše jmenovaných důvodů uskutečněno.

2. 2. 2022

Marie Zemanová
vedoucí MK Raškovice