Knihovní řád

V Ý P Ů J Č N Í   Ř Á D
MÍSTNÍ  KNIHOVNY  V  RAŠKOVICÍCH

Místní knihovna v Raškovicích (dále jen knihovna) je veřejnou univerzální knihovnou zajišťující všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem občanům v souladu s listinou lidských práv a svobod. Umožňuje všem bez rozdílu rovný přístup ke knihovnou poskytovaným knihovnickým a informačním službám, vymezeným knihovním zákonem (Zákon č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb) a ke kulturním hodnotám, obsaženým v systematicky budovaných knihovních fondech. Knihovna podporuje kulturní a vzdělanostní rozvoj obyvatelstva, rozvoj tvůrčí práce člověka a napomáhá udržovat kontinuitu s historickými tradicemi.

Čtenářem Místní knihovny v Raškovicích se může stát každý občan České republiky, který se prokáže platným občanským průkazem nebo cizinec, který se prokáže cestovním pasem a poskytne knihovně osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště. Osobní údaje jsou shromažďovány za účelem evidence, slouží pouze pro vnitřní potřeby knihovny. (Zákon č. 257/2001 Sb. o ochraně osobních údajů).
Na základě přihlášky s ověřenými údaji obdrží občan čtenářský průkaz.
Děti do 15 let vyplní přihlášku, kterou musí podepsat rodiče, kteří přebírají za dítě zodpovědnost nebo jejich zákonný zástupce. Čtenářský průkaz je nepřenosný na jiného občana či knihovnu.
Průkaz se vystavuje na kalendářní rok a jeho platnost je třeba každoročně obnovovat.
Ztrátu průkazu musí čtenář ihned ohlásit v knihovně.
Čtenář je povinen ohlásit změnu jména a bydliště.
Čtenář svým podpisem na přihlášce stvrzuje, že bude dodržovat ustanovení výpůjčního řádu a pokyny pracovníků knihovny. Výpůjční doba je 4 týdny na všechny druhy knih, časopisů a jiných informačních dokumentů, které knihovna půjčuje.
Knihy, které nejsou v knihovně k dispozici si může čtenář vyhledat v elektronickém souborném katalogu a prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) za cenu dle platného ceníku služeb mu bude touto službou vypůjčená kniha z kterékoliv jiné knihovny v ČR.
Knihovna může pro některé zapůjčené knihy, časopisy a informační dokumenty stanovit i kratší výpůjční lhůtu. Čtenář může požádat o prodloužení výpůjční lhůty, při druhé žádosti je však povinen zapůjčené dokumenty předložit.
Cenné encyklopedie, slovníkové, jazykové a umělecké publikace jsou čtenářům zapůjčovány jen v prostorách knihovny. Čtenář ručí za půjčené knihy, časopisy i informační dokumenty osobně, nesmí je půjčovat dalším osobám.
Všechny zapůjčené dokumenty je čtenář povinen vrátit. Poškozené a ztracené dokumenty je čtenář povinen uhradit v pořizovací ceně + poplatek za vyřazení 30,- Kč u knihy, 10,-Kč u časopisu nebo do výše ceny fotokopie dokumentu. Zjištěná poškození jsou čtenáři povinni ohlásit v knihovně, jinak sami za ně odpovídají a bude po nich požadována náhrada. Jestliže se půjčené dokumenty dostanou do styku s osobami s nakažlivou nemocí, je toto nutné v knihovně nahlásit a postarat se o jejich dezinfekci nebo uhradit náklady s tím spojené.
Nevrátí-li čtenář ve stanovené lhůtě dokument půjčený mimo knihovnu, účtuje knihovna čtenáři pokuty z prodlení podle ceníku.
Nereaguje-li čtenář na vyzvání či uhrazení dokumentu je celá záležitost řešena právní cestou.
Návštěvníci knihovny mohou ústně či písemně vznášet připomínky, stížnosti, doporučení a přání týkající se provozu knihovny a jejich služeb čtenářům.
Hrubé nebo soustavné porušování výpůjčního řádu opravňuje pracovníka knihovny k odebrání čtenářského průkazu.
Časový rozvrh služeb je uveden v příloze a na informační tabuli knihovny.
Knihovna umožňuje kopírování dokumentů z knihovních fondů za úhradu přímých nákladů uvedených v ceníku.
Knihovna umožňuje uživatelům vstup na Internet do přístupných bází.
Cena je stanovena v ceníku.
Veškeré změny výpůjčního řádu či jeho příloh se provádí formou dodatku.
Zvláštní přílohu tvoří ceník služeb knihovny a sankční poplatky za nedodržení výpůjčních lhůt, kterou průběžně schvaluje Rada obce Raškovice.

Pracovník knihovny je povinen seznámit s tímto výpůjčním řádem každého čtenáře.

V Raškovicích, 27. srpna 2006